Empati Özel Öğrenme Güçlüğü Birimi

Özel Öğrenme güçlüğü (ÖÖG), okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik becerilerde güçlükleri olan, buna karşın ortalama veya ortalamanın üzerinde zekâya sahip olan bireyler için kullanılan bir terimdir. ÖÖG olan öğrenciler özel eğitimde en büyük kategoriyi oluşturmaktadır. ÖÖG olan öğrenciler temel olarak okuma, okuduğunu anlama, yazma, yazılı ifade ve matematik gibi akademik alanlardaki bilgi ve becerileri kazanmada güçlük çekerler. Bu temel akademik problemlerinin yanı sıra çeşitli dil bozuklukları, zayıf güdülenme, zayıf sosyal beceriler, genelleme problemleri, çalışma becerilerinde problemler, öğrenilmiş çaresizlik, bellek-bilişsel ve üst bilişsel problemler, algı-motor ve genel koordinasyon problemleri gibi ÖÖG olan öğrencilerde akademik başarısızlığı daha da aşağı çeken problemler de görülmektedir. ÖÖG olan öğrencilerin %51’i aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında ÖÖG olan öğrencilerin hem akademik hem de diğer belirtilen alanlarda destek özel eğitime hizmetlerine olan gereksinimlerinin oldukça fazla olduğu söylenebilir.

Özel öğrenme güçlüğü, genel kapsamlı bir terim; çünkü çok sayıda sorunu içermektedir. Okuma sorunları için disleksi (dyslexia), yazı sorunları için disgrafi (disgraphia), matematik sorunları için diskalkuli (dyscalculia) terimleri kullanılıyor ve özel öğrenme güçlüğü bu sorunların tümünü içeriyor.

Disleksi (Okuma Güçlüğü): Okuma bozukluğu tanısı bir çocuğun okuma başarısı zekâsından belirgin olarak yetersizse konur. Dil ve sözlü ifade anlamında güçlük çekmektedirler. Eğitsel kavrama becerileri zayıftır. Sözcüklerin fonetik ayrımını yapamazlar. Okuma bozukluğu olan çocuklar sözel okumalarında birçok hatalar yaparlar. Hatalar atlamalar, eklemeler ve kelimelerin çarpıtılması ile karakterizedir. Çocuğun okuma hızı yavaş ve okuduğunu anlama zayıftır. Okuma bozukluğu olan birçok çocuk okumaktan ve yazmaktan hoşlanmaz ve kaçınır.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)‟nün bir çeşidi olmasına rağmen, yaygın olarak Özel Öğrenme Güçlüğü yerine kullanılır. Çünkü Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireylerin çoğunda okuma bozukluğu ( Disleksi) görülmektedir.

Disgrafi (Yazma Güçlüğü): Bir kişinin yaşından, zekâ kapasitesinden ve eğitim düzeyinden beklenenden daha düşük yazma yeteneğine sahip olma durumudur. Bakarak yazabilmelerine karşın, dikte ederek yazmada zorluk yaşarlar. Heceleme, dil bilgisi ve işaretleme hataları, kötü paragraf düzeni ve çirkin el yazısıdır. Kelime seçimleri hatalı ve uygunsuz, paragrafları düzensiz, hecelemeleri daha zor ve sözcük dağarcığı daha dar olur.

Diskalküli (Matematik Güçlüğü): Matematik bozukluğunda dört yetenek grubunda bozuklukların olduğu belirlenmiştir. Dil yetenekleri (matematik terimlerini anlama ve yazılı problemleri matematik sembollerine çevirme), algısal yetenek (sembolleri tanıma ve anlama ve sayıları kümeleştirme yeteneği), matematik yetenekleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve temel işlemlerin sırasını izleme) ve dikkat yetenekleri (rakamları doğru yazma ve işlem sembollerini doğru gözleme).

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ

ÖÖG‟nin nedenleri henüz tam olarak bilinmese de, merkezi sinir sistemindeki işleyiş bozukluğuna bağlı olduğu ve yapısal olduğu düşünülmektedir. Kişinin sinir sisteminde sinirlerin birbiriyle olan bağlantısında farklılık olduğu için beynin bilgi kodlamasında bir problem vardır. Bu nedenle kişi kodlanan bilgiyi geri çağırmada problem yaşar. Kesinlikle zekâ geriliği değildir. ÖÖG tanısının konması için bireyin zekâ düzeyinin normal sınırlarda ya da normalin üzerinde olması beklenmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ

Her problemde olduğu gibi ÖÖG‟dede erken tanı çok önemlidir. Çünkü ÖÖG‟de yaşla beraber sorunlara yönelik strateji geliştirme daha yavaş olmakta ve yaşanılan problemlere dair bireyin geliştirdiği yanlış kodlamaları düzeltmek daha zor olabilmektedir. ÖÖG olan bir kişi sosyal hayatta ve okul hayatında örselenebilmekte, benlik algısında ve özgüveninde düşüş olabilmektedir. Bu olumsuz sonuçların, kişilerin hayatını daha az etkilemesi ve daha sağlıklı şekilde düzeltilebilir olması için ÖÖG‟nin erken dönemde fark edilebilmesinin önemi büyüktür.

Ebeveynlerin, çocuklarındaki farklı gelişimi, akranlarına bakarak fark edebilmeleri mümkündür. Ancak birçok aile sorunu görmezden geldiğinden, bir kısmı nereden yardım alacağını bilemediğinden, bir kısmı da çocuklarındaki farklı gelişimi sorun olarak görmediğinden ya da yanlış yönlendirmeler neticesinde tanı konmakta geç kalınmaktadır. ÖÖG‟nin erken tanısında ve müdahalede okulöncesi öğretmenlerinin, birinci sınıf öğretmenlerinin ve çocuk doktorlarının çok önemli rolleri vardır.

Çocuğun gelişimi ve öğrenme yeteneği açısından en kritik dönem 5-7 yaş dönemidir. Bu nedenle okulöncesi dönemdeki çocukların dikkatle izlenmesi ve gelişimsel açıdan risk taşıyan çocukların belirlenmesi gerekir. ÖÖG, çoğunlukla birçok çocuk için ilkokula başladığında ve akademik becerileri kazanmakta zorlandığında fark edilir. Ancak okulöncesi dönemde erken belirti gösteren çocukların öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmesi, erken tanı ve müdahale için oldukça önemlidir.

Öğretmenlerin diğer çocuklardan daha farklı öğrenme stiline sahip olan bu çocukları erken fark etmesi, ÖÖG olan çocuk için özel olarak hazırlanmış bireyselleştirilmiş eğitim planını ve farklı değerlendirme stratejilerini de beraberinde getirecektir. Bütün bu çabalar ÖÖG olan birçok çocuğun erken müdahale şansı yakalamasına ve öğrenmeye yönelik olası güçlüklerinin en aza indirgenmesini sağlayacaktır.

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ERKEN TANI VE ÖNLEM

Özel öğrenme güçlüğü, her dil ve her ülkedeki çocuklarda görülebilir. Farklı ülkelerdeki pek çok araştırmacı, bir çocuğun özel öğrenme güçlüğü yaşayıp yaşamayacağının 5-6 yaşlarına kadar gelişen belli becerilerinin gözlenmesiyle tahmin edilebileceğini belirtmişlerdir.

Erken Dönem Belirtileri

* Konuşmanın gecikmesi veya konuşmada yaşanan sıkıntılar ( kelimeleri doğru telaffuz edememe, kelime dağarcığının az gelişmiş olması, içe kapanıklık olarak değerlendirilen çok konuşmama)

* Kavram gelişimde yaşanan sıkıntılar ( yön kavramları, zıt kavramları, mekânsal kavramları, öncelik-sonralıkla ilgili kavramları algılama ve öğrenmede sıkıntı yaşama)

* Motor gelişimde yaşanan sıkıntılar ( öz-bakım becerilerinde zorlanma, el-göz koordinasyonunda zorlanma, motor faaliyetlerde yani emekleme, koşma, zıplama gibi becerilerde zorlanma, düğme ilikleme ve ayakkabı bağcığını bağlamada zorlanma, sakarlık, çizime karşı isteksizlik, kopyalama ve boyamada zayıflık)

* Erken dönemde çocukta, yukarıdaki belirtilerden birkaçı varsa ve bunlar çocuğun sosyal hayata, sosyal çevreye uyumunu zorlaştırıyorsa bu konuda bir uzmanla görüşmek gerekebilir. Çocuğun yaşadığı sıkıntılı alanlara yönelik tespit ve bu alanlarda yapılabilecek bir programla erken önlemler alınabilir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

ÖÖG, çoğunlukla çocuk ilkokula başladığında fark edilir. Bu bir hastalık değil, zihinsel süreçlere ilişkin bir farklılıktır. Bu farklılık, ÖÖG olan çocukların bazı alanlarda zorluk yaşamasına neden olabilir.

Özel öğrenme güçlüğünde okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motor koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilmektedir. ÖÖG olan öğrencilerde sıklıkla görülen özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Ancak bu her çocuğun aynı özellikleri taşıdığı anlamına gelmemektedir. Her çocuk, farklı sayıda ve farklı özellikler gösterebilir.

 1. a) Zekâ Düzeyi: Normal sınırlarda veya normalin üzerindedir.

b)Aktivite Düzeyi: Genellikle hiperaktiftirler; yerlerinde duramaz devamlı kıpır kıpırdırlar ya da çok yavaş hareket ederler.

 1. c) Dikkat-Konsantrasyon Alanı: Dikkat dağınıklığı algıda bozukluğa neden olabilir ya da algı bozuksa dikkat dağılabilir. Bireyin algıladığı uyarıcıya tepki göstermesi için dikkatini ona yöneltebilmesi gerekir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler sözlü yönergeleri dinlemede, izlemede zorlanır. Dikkatini bir noktaya odaklamakta güçlük çeker, dikkat süresi kısadır. Okurken, yazarken de dikkat problemi yaşar.
 2. d) Dil Alanı: Özel öğrenme güçlüğünde hızlı verilen işitsel uyaranları işlemleme ve ayırt etmede sorun yaşanmaktadır. Bu durum okuma güçlüğü yaşanmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde konuşmanın gecikmesi, sözcük dağarcığının yaşa uygun olmaması dikkat çekicidir. Bu bireyler sözcük bulmada, bilinen objeleri, eylem sözcüklerini isimlendirmede, ses ya da hecelerin ardı şıklığını öğrenmede, sözcükleri doğru telaffuz (para-pala vb.) etmede, basit kafiyeli sözcükleri (taç-maç vb.) öğrenmede zorlanır. Hikâye anlatmaya veya dinlemeye ilgi duymaz. Sesler ile ses sembolleri arasındaki bağlantıları öğrenmesi yavaştır. Sözcüklerdeki benzeşen sesleri (kız-kıs, mal-nal, kar-gar vb.) algılayamaz. Kısa bir süre önce öğrendiği bir sözcüğü tanıyamaz ya da okuduğu bir sözcüğü daha sonra gördüğünde tanımakta güçlük çeker. Dili hızlı bir şekilde işlemede (ne söylendiğini, ne istendiğini anlayamama gibi) sorun yaşar. Okuduğunu ve dinlediğini anlamada, düşüncelerini düzgün cümleler kurarak ve yazarak ifade etmede güçlük yaşaması nedeniyle okuma, yazma ve kompozisyon ödevlerini yapmada isteksizdir.
 3. e) Bellek Alanı: Gelen bilgi beyinde kaydedilir, anlaşılır, yorumlanır ve daha sonra kullanılmak üzere bellekte kullanılır. Özel öğrenme güçlüğünde kısa süreli, uzun süreli ve işleyen bellek ile ilgili güçlükler yaşanır. Özel öğrenme güçlüğü olan birey; şiirleri, şarkıları, çevresindeki kişilerin isimlerini, işittiklerini, gördüklerini ve bunların sırasını, sürekli tekrarlanan işleri yapmayı hatırlamada güçlük çeker (yemekten önce elini yıkamayı unutma, günler, aylar, sayılar ve alfabenin ardışıklığını hatırlayamama gibi). Yeni öğrendiği bilgiyi hatırlamada ve sırasıyla anlatmada zorlanır. Okul araç- gereçlerini sıkça kaybeder ya da okulda unutur.
 4. f) Oryantasyon Sorunları: Yön bulmada güçlük çekerler. Yönleri karıştırırlar. Mesafe tahmininde zorluk yaşarlar. Sağ-sol, aşağı-yukarı, ön-arka, burada-orada gibi yön ve durum bildiren kelimeleri hatırlamakta ve öğrenmekte sorun yaşarlar. Lateralleşme belirsizdir ( el, ayak, göz kullanımında sağ veya sol baskınlığının olmaması).Zamana ilişkin kavramları karıştırırlar (dün-bugün, önce-sonra gibi). Gün-ay-yıl-mevsim kavramlarını karıştırır. (“Hangi aydayız?” diye sorulduğunda “Salı”, “Hangi mevsimdeyiz?” diye sorulduğunda “şubat” diyebilir.)

g)Motor-Koordinasyon Alanı: Özel öğrenme güçlüğünde okuma yazma gibi becerilerin yanı sıra ince motor beceriler, denge ve motor-koordinasyonla ilgili çeşitli sorunlar görülmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler tekrarlandıkça otomatikleşmesi öngörülen motor becerilerde sorun yaşarlar. El tercihinde gecikir (sağ ve sol eli karışık kullanmak), yapboz, küpler, lego gibi oyuncaklarla oynamada zorlanırlar. Kalemi hatalı tutar, Şekillerin çizimine yanlış yönden başlar, geometrik şekillerin çiziminde (modelden bakarak doğru kopya etme) güçlük yaşarlar. İnce motor becerilerin yanı sıra kaba motor becerilerde ve koordinasyonda (ritmik hareket etmek, el çırpmak, merdiven inip-çıkmak, sek sek oynamak, zıplamak, top atmak- yakalamak, ip atlamak ve bisiklet sürmek vb.) sorunlar yaşarlar. Bu bireylerin kazaya yatkın ve sakar (takılmak, sendelemek, düşmek, devirmek, düşürmek vb.) oluşları dikkat çekicidir.

 1. h) Algısal Alan: Özel öğrenme güçlüğü olan bireyde eşleştirme (benzerlik, farklılık), sınıflandırma (boyut, renk ve şekillerine göre objeleri sınıflama) ve sıralama (büyükten küçüğe sıralama vb.), sözel yönergeleri karıştırma, uyaranları sınıflandırma, gruplandırma, sıralama, mekânı algılama güçlükleri ile yön karıştırma (kitabı ters tutma, ayakkabıları ters giyme) güçlükleri vardır.

Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanmada, figür-zemin ayrımını (televizyon seyrederken duyduğu telefon zili sesinin, televizyondan mı yoksa bulundukları mekândan mı geldiğini ayırt edememe gibi) yapmakta güçlük yaşarlar. Dinlediği sesler arasından ön plandaki sesle, arka plandaki sesleri ayırt etmede (Ön planda yüksek sesle konuşan bir kişinin sesi ile arka planda yer alan korna, kuş, pervane, uçak vb. sesini ayırt etme gibi) zorlanırlar.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde görsel ve işitsel algı sorunları (ayrımlaştırma, figür zemin, hafıza alanlarında), dokunsal algı sorunları (dokunarak ayrımlaştırma ve tanımada güçlük çekme) ve kinestetik algı sorunları (dans, ip atlama gibi aktivitelerde zorlanma, mekânsal algı güçlükleri, mekânda yönelme, pozisyonu algılamada zorluk çekme, yön bulmakta zorlanma) görülmektedir.

ı) Kavramsal Alan: Özel öğrenme güçlüğünde görsel uyaranları işlemleme ve ayırt etmede sorun yaşandığından ses sembolü, renk, sayı ve geometrik şekilleri öğrenme ve ayırt etme güçleşmektedir. Bu güçlüğe sahip bireyler, zaman, mekân ve yön kavramlarını öğrenmede yaşına uygun oyunları anlamada zorlanırlar. Akıl yürütme ve sorun çözmede güçlük çeker, yeni becerileri yavaş öğrenirler.

i)Sosyal Alan: Özel öğrenme güçlüğü olan birey arkadaş edinmede güçlük yaşayabilir. Arkadaşları tarafından kolay yönlendirilebilir. Jest ve mimikleri anlamada güçlük yaşadığından (kızgınlık ifadesini anlayamamak vb.) iletişimde, duygularının kontrolünde zorlanır, aşırı tepki gösterebilir, düşünmeden harekete geçebilir. Değişikliklere zor uyum sağlar. Duygulanımları sık değişir, benlik saygısı düşüktür ve kendisine güveni azdır. Öğrenmeyle ilgili çok sayıda travmatik yaşantıları vardır.

 1. j) Akademik Alan: Okul başarısı, yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşüktür. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler öğrenme için gerekli olan bilişsel strateji geliştirebilme güçlüğü yaşayabilirler. Akademik alanlarda yetersizlikleri vardır. Ancak bu bireyler tüm belirtileri taşımayabilir ve/veya bu belirtileri farklı yoğunlukta gösterebilirler.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin akademik becerileri aynı yaş ve zekâ seviyesindeki akranlarından daha düşük bir düzeyde olmasına rağmen güçlü, yetenekli oldukları alanlar da bulunmaktadır. Bu bireyler meraklı ve çevrelerine karşı ilgili olabilir, ilgi duydukları alanlarda daha kolay kavrayabilirler. Sözcükler yerine resimlerle düşünebilirler. Sezgisel yolla problem çözme becerileri ve hayal güçleri gelişmiş olabilir. Yaratıcıdırlar. Pratik çözüm yolları bulabilirler. Bir matematik sorusunu kâğıt kalem kullanmadan zihinden çözebilirler. Bir makineyi kılavuzu okuyup çalıştırmak yerine bir bakışta anlayıp çalıştırabilir ve icatlar yapabilirler.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLERİN AKADEMİK ALANDA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER NELERDİR?

Okumadaki Hata Türleri;

* Harf-ses uyumu gelişmemiştir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin sesi ile şeklini birleştirmekte zorlanırlar.

* Harf atlama, harf ekleme, harf karıştırma; okurken sık sık harfleri karıştırırlar (dağ yerine bağ, sal yerine şal vb.).

* Hece atlama, hece ekleme, heceleri tersten okuma (top yerine pot vb.) görülür.

* Okurken kelime atlar, kelimelerin sonunu okumaz.

* Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır.

* Söylenen harfleri veya kelimeleri yanlış anlayabilirler. (s yerine Ģ, can yerine çan gibi). Benzer kelimeleri birbirine karıştırırlar. (incir yerine zincir, en yerine ne vb..)

* Okurken satır atlar.

* Sözcüğü tahmin ederek okur ya da kısaltır.

* Okuma, hız ve nitelik açısından yaşıtlarıyla aynı seviyede değildir.

* Sesli okuma sırasında vurgulamayı inişli, çıkışlı bir ses tonuyla yaparlar ve noktalama işaretlerini göremezler.

* Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduğunu daha iyi anlarlar.

Yazmadaki Hata Türleri;

* Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir. Sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır, yazı yazarken çok zaman harcarlar.

* Tahtadaki yazıyı defterine aktarırken ya da okunanı defterine yazarken zorlanır.

* Sayfayı yanlış ve düzensiz kullanırlar, iki çizgi arasına yazamazlar.

* Yazı yazarken harf atlama, harf ekleme ve harf karıştırma görülür. Örn;(b-d, m-n, ı-i, d-t, ğ-g, g-y gibi.)

* Yazarken hece atlama, hece ekleme, heceyi karıştırarak yazma görülür.

* Kelimeleri çok yer kaplayacak şekilde aralıklı yazarlar ya da kelimeler arasında hiç boşluk bırakmadan birleşik yazarlar.

* Kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazar.

*Aynadan görüntü olarak nitelenen yazı biçimi görülür. Örn; “ve” yerine “ev” yazmak gibi.

* Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, büyük-küçük harfi doğru kullanmama ve hece bölme hataları yapar.

* Aşırı düzensiz olabilirler (defter ve kitapları kırışıktır, defter kenarları kıvrılmıştır).

Matematikteki Hata Türleri,

* Sayı kavramını anlamakta zorlanır. Sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini kavrayamaz.

* Çok basamaklı sayıları okumakta ve yazmakta zorlanır.

* Ritmik saymada zorlanır.

* Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanır.

* Kesirli ifadeleri anlamakta zorlanır.

* Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırır. ( + ) yerine (X) kullanmak gibi.

* Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, işlem hataları yapar.

* Problemi çözüme götürecek işleme karar vermekte zorlanır. Birden fazla işlem gerektiren problemleri çözemezler.

* Saat kavramını algılama ve saatin rakamlarını dairenin içine yerleştirmekte zorlanır.

Çalışma Alışkanlığı;

* Ev ödevlerini almaz ya da eksik alır.

* Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir.

* Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ders çalışmayı sevmez.

* Ev ödevlerini yaparken birilerinin yardımına ihtiyaç duyar, kendi başına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir.

* Öğrenme stratejileri eksiktir. Öğrenilecek konuyu organize etmekte zorlanır.

Organize Olma Becerisi;

* Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır.

* Defter ve kitaplarını kötü kullanır, kırıştırır, yırtar.

* Yazı yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli kısmını kullanamaz.

* Defter, kalem gibi çeşitli eşyalarını sürekli kaybeder.

* Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, bir işi yaparken ne kadar zaman harcadığını tahmin edemez.

* Üzerine aldığı bir işi düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacağını bilemez ve işi bitirmekte güçlük çeker.

 Sıraya Koyma Becerisi;

* Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır.

* Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlar. Örn; “Cumadan önce hangi gün gelir? Marttan sonra hangi ay gelir?, Haftanın dördüncü günü hangisidir?” gibi.

* Sayı ve harfleri sırayla saymada güçlük çeker, alfabedeki harflerin sırasını karıştırır, kendisinden sırayla söylenmesi istenen sayıların yerlerini karıştırır. Örn; “3856” dendiğinde o “8356” diyebilir.

* Bir gününü anlatması istendiğinde öncelik-sonralık ilişkisini doğru şekilde kurmakta sorun yaşayabilirler.

* Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir.

BİZ NE YAPIYORUZ ?

 • Özel Öğrenme Güçlüğü eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için öncelikle değerlendirme yapıyoruz.

Değerlendirme Sürecinde:

 • Ebeveyn/çocuğa bakan kişi ile görüşmeler yaparak çocuğun gelişimsel ve tıbbi öyküsünü alıyoruz.
 • Çocuk Ruh HastalıklarıUzmanı ve Çocuk Nöroloğunun Tıbbi değerlendirme raporlarının incelenmesini yapıyoruz.
 • Çocuğun doğal ve yapılandırılmış ortamlarda doğrudan gözlemlenmesi sağlıyoruz.

 

*Değerlendirme sonucunu ve önerilerimizi raporlaştırarak aileye sunuyoruz.

 

 

 • Biz, Özel Öğrenme Güçlüğü gösteren bireylerin eğitiminde “aile katılımlı”,erken”, “sürekli” ve “yoğun” ilkelerinin önemini bilerek hareket ediyoruz.
 • Biz, Özel Öğrenme Güçlüğü gösteren bireylerin eğitimi için etkili ve yararlı olduğu, bilimsel araştırma so­nuçlarıyla ortaya konan bilimsel dayanaklı uygula­maları tercih ediyoruz.
 • Biz, Özel Öğrenme Güçlüğü gösteren bireylere gelişim özellikleri, eğitim performansları ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlıyoruz.

 

 • Biz, sürekli olarak Özel Öğrenme Güçlüğü gösteren bireylerin programını takip ediyor ve belirli zaman aralıklarında öğrencinin durumunu standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyoruz.
 • Biz, eğitime başlanılan ilk bir ay içerisinde Özel Öğrenme Güçlüğü gösteren bireylerin ev, kreş ve okul gözlemini terapisti ve koordinatörü tarafından yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda ev, kreş ve okul gözlemlerimizi tekrarlıyoruz.
 • Biz, verdiğimiz eğitimlerin ev ve diğer ortamlara genellemesinin ve sürekliliğinin sağlanması için ailelerin eğitim sürecine uygulamalı olarak katılımını sağlıyoruz.
 • Biz, uyguladığımız programa ilişkin genel gidişatı birlikte değerlendirmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.
 • Biz, çocuklarımızın tıbbi takibini yapan doktorlarını, terapisti ve koordinatörü olarak ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz
 • Biz, özel eğitim alanındaki yenilikleri takip ederek çocuklarımız için programlarımızı zenginleştiriyoruz.
Top